Home

Federale begroting 2017

FOD B&B - Home - begroting

Begroting 2017 - Financiën en Begroting

 1. De federale regering heeft recent een akkoord bereikt over de begroting voor 2017
 2. isters vrijdag 14/10/2016 de begroting goed en werd er een akkoord bereikt over een reeks structurele.
 3. ister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en.

Ontvangsten 2017 op ESR-basis Globaal overzicht van de door de federale overheid geïnde ontvangsten: realisatie Dit dossier geeft een beeld van hoe de begroting 2017 wordt behandeld in het parlement, en uit welke documenten ze is samengesteld. Alle begrotingsdocumenten en de. de ondersteuning en coördinatie bij het uitbouwen en implementeren van de organisatiebeheersing in de federale Concreet werkt het DG Begroting en 2017 SPF. Home > 2017 > Voorbereiding > Begroting; Begroting 2017 Inhoud. U bevindt zich in begrotingsjaar 2017, begrotingsfase 'begrotingsvoorstel en -behandeling' De N-VA stapte in deze federale regering omdat de verandering in dit land hard nodig was. Zeker op begrotingsvlak. Het desastreuze beleid onder de voorgaande.

Voor 2017 heeft de Vlaamse Regering een begroting in evenwicht vooropgesteld, met 613 miljoen nieuwe investeringen, maar ook 223 miljoen euro besparingen Begroting FY 2017 / 1/2016 - 9/30/2017) is $ 4. 037 triljoen. Dat is $ 577 miljard meer dan de $ 3. 46 biljoen in omzet. Uitleg De nieuwe regeringen, die hopelijk later dit jaar aan de slag gaan, erven een gat van 6,3 miljard euro in de begroting. Zo blijkt uit de lentevooruitzichten van de. De Vlaamse Regering rekent voor 2017 opnieuw op een begroting in evenwicht. maar door de federale indexsprong is de impact in 2016 beperkt.. Op het ogenblik dat de Vlaamse Regering het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan indient bij de Federale Regering, Aanpassing van de begroting 2017

Onze FOD ondersteunt de procedure voor het opstellen van de begroting van de sociale zekerheid. De gegevens van alle OISZ worden geconsolideerd in synoptische. Akkoord begroting 2017 SAMENVATTING SOCIAAL LUIK Op 14 oktober 2016 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting en werkbaar werk De Europese Commissie heeft de federale begroting voor 2018 grondig bestudeerd, en concludeert dat België onvoldoende maatregelen neemt om het begrotingstekort weg.

4/08/2017 - Roger Net voor de zomerreces stelde de regering haar zomerakkoord voor met een pakket aan maatregelen in het kader van de federale begroting 2018

 1. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina('s) en in de pdf van de begroting 2019-2022. Begroting in één oogopslag. Begroting in één oogopsla
 2. isters. De eerste
 3. Kernkabinet zoekt verder naar akkoord over federale begroting. Minister Wilmès ziet budget 2017 op koers zonder nood aan begrotingscontrole. begroting 2

'Staatshervorming baart ruzies over begroting' 'De federale overheid en de deelstaten kibbelen over de ontspoorde Belgische begroting 5 Raadsvoorstel Onderwerp Begroting 2017 Inleiding/aanleiding Conform artikel 190 van de gemeentewet biedt het college jaarlijks, tijdig voor de in artikel 191. Provinciale Begroting 2017. coalitieakkoord; over deze site; 2017. N De vooruitzichten houden rekening met Deel 2 van de Nationale rekeningen 2017, bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting

13 november 2017. Onze FOD ondersteunt de procedure voor het opstellen van de begroting van de sociale zekerheid Financieel-economisch. Begroting 2017 Ministerie van Arbeid; Begroting 2017 Ministerie van Binnenlandse Zaken ; Begroting 2017 Ministerie van Buitenlandse Zake De begroting van de gemeente, dat is voor velen de ver van mijn bed show. Niet gek, want het was tot nu toe vooral een dik boekwerk met ingewikkelde cijfers en schema. NEW YORK - De Belgische begroting heeft een Emmy gewonnen in de categorie 'Beste Internationale Fictie'. De jury prees de manier waarop de makers de laatste.

Begroting 2017 van Gemeente Groningen Samen met onze partners blijven we in 2017 werken aan de Economische Agenda

Daarnaast blijft de federale overheid (de belastingbetaler Volgende uitgaven voor activiteiten van de koninklijke familie worden opgenomen in de begroting van 2017 3 Inleiding en voorwoord Voor u ligt de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 - 2021 van de Gemeenschappelijk regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Het begrotingstekort is 1,4 miljard euro groter dan de regering eind vorig jaar bij de opmaak van de begroting van de federale is tussen 2017 en. begroting voor 2017 is zelf ook een voorbeeld van verandering. De focus verschuift van de beleidsprocessen en 'taken' naar het behale De Vlaamse Begroting 2017 federale bijstelling van de ontom en bij de 200 miljoen euro. vangsten van Deze bijstelling is het gevolg van het feit dat de.

Federale begroting 2017: welke gevolgen voor zelfstandigen en - 1819

Begroting 2017- Begroting 2016- Realisatie 2016 Inkomsten Begroting 2017 Begroting 2016 Realisatie 2016 Vereniging Contributies 1825 1750 188 De begroting 2019 is een verder zetting van de trend die de afgelopen jaren werd ingezet: licht verhoogd budget voor maatschappijopbouw en goed bestuur (o.a. voor. Federale begroting: bewuste keuze voor de moeilijke weg met de regelmaat van de klok gooien Van Overtveldt voor 2017 alvast een veiligheidsmarge ingebouwd

Begroting opbrengst in 2017 Van begroting opbrengst in 2016 Begroting opbrengst in 2016 Van gemiddelde opbrengst in 2015 Gemiddelde opbrengst in 2015 Van gemiddelde. Deze begroting is de laatste van ons college en laat een positiever beeld zien dan die uw raad heeft aangenomen tijdens de behandeling van de Kadernota 2017 Begroting 2017. Concept. Deze tekst is ook te vinden op de site van de . gemeente s-Hertogenbosch:' www.s-hertogenbosch.n BEGROTING 2017 ¢ Bevestiging van de tax shift in 2018 • Steun voor meer koopkracht - AD van de federale gerechtelijke politie: 9

Cijfers - begroting

Begroting 2017-2020 3 Kansen pakken en initiatieven ondersteunen Met trots bieden wij, het college van B&W van de gemeente Velsen, u, de raad, de Begroting van 2017 aan Advies Commissariaat voor de Media op Begroting 2017 RPO en bugetaanvragen 2017 regionale omroepen. Brief | 08-11-2016. Financieel onderzoek Beeld en Geluid In 2017 zal de Nederlandse overheid hoogstwaarschijnlijk opnieuw moeten bezuinigen om aan de Europese begrotingsregels te voldoen De regering-Michel legt het nodige kunst- en vliegwerk aan de dag bij het opstellen van de begroting en gehad op de federale 2017 en de voorlopige. Begrotingen voor 2019 In het najaar van 2018 bespreekt de Tweede Kamer de begrotingen van alle ministeries voor 2019. Op woensdag 28 en donderdag 29 november 2018.

De federale regering heeft dinsdagnacht een akkoord bereikt in de onderhandelingen op Hertoginnedal. Dat meldt premier Charles Michel via twitter. De. Een overzicht van hoofdstuk 16 uit de Rijksbegroting 2017: het onderdeel over zorg van VWS met de plannen en de uitgaven De regering neemt voor de opmaak van de aangepaste begroting 2017 de van de inspanningen 2017-2020 Het Overlegcomité federale regering en. Om de samenvatting van de begroting 2017 te zien: klik op de link hieronder. begroting 2017 samenvatting. Toelichting De begroting 2017 is door de AK goedgekeurd Ontwerp Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018 - 2020 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Postbus 528 3300 AM Dordrecht Kamerlingh Onnesweg

Fiscale maatregelen Belgische begroting voor 2017 - KPMG Belgi

Een belangrijke wijziging in de begroting 2017 was het werken aan maatschappelijke opgaven, in navolging van Kompas 2020 en ons coalitieakkoord Programmabegroting 2017-2020 Raadsnummer 2016-350 Datum 27 september 2016 2 (101) Inhoudsopgave begroting 2017 2020. Begroting 2017 3 1 KADERS EN UITGANGSPUNTEN BEGROTING2017 In de begroting voor 2017 zal zichtbaar worden hoe het beleid van Noordenveld in de financiën to Federale begroting 09/05/2019 De nieuwe regeringen, die hopelijk later dit jaar aan de slag gaan, erven een gat van 6,3 miljard euro in de begroting 3.2 Begroting 2018 47 2017 en 2018 hoger dan in de afgelopen jaren, maar nog steeds lager dan de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB)

Begroting 2017 - de opvallendste maatregelen voor u belicht - Acco Grou

Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale - Belgium

De begroting van 2017 is, net als de vorige begrotingen, volgens een strak tijdschema opgesteld. De reden hiervoor is dat de door het algemeen bestuur vastgestelde. Voor de vergelijking van de belastingdruk voor meerpersoonshuishoudens geldt het volgende: De cijfers van de gemeente geven de cijfers weer uit de begrotingen 2017 en. Begroting 2017 Context Overheid en samenleving zijn in beweging. Ov erheden zoeken naar andere vormen van samenwerking waarbij zij zich bezinnen op de. Begroting 2017, pagina 2 Leeswijzer Hier wordt een korte toelichting gegeven op de indeling van deze programmabegroting. Hoofdstuk 1 Kerngegeven Hoop voor Vlaardingen - Begroting 2017 Vlaardingen is een goede stad om in te leven. Met initiatiefrijke burgers, innovatieve ondernemers en een betrouwbaar.

Belgische federaal geïnde fiscale ontvangsten FOD Financië

 1. Begroting 2017 van Gemeente Groningen In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op.
 2. De regering-Michel heeft vandaag beslist om de begroting pas in 2019 in evenwicht te Federale regering stelt 19 april 2017; 15u58;.
 3. g 2018-2020 laten voor alle jaren een structureel sluitend financieel perspectief zien..

De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole heeft tot opdracht de regering bij te staan in de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van het. overzicht begroting 2017. InhoudsphgDe B 7. 2 Het aanbod 8. De Bibliotheek Eindhoven ontvangt subsidies van de gemeente Aalst-Waalre, de gemeente Eindhoven en de. Ook met een centrumrechtse regering is het duidelijk: diepgravende, structurele hervormingen doorvoeren is in dit onland gewoonweg onmogelijk. Deze begroting is daar. Bijgaand treft u de jaarstukken van 2017 aan. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het in de begroting 2017 vastgestelde beleid

Begroting 2017 - Vlaams Parlemen

 1. De laatst federale middelen- en uitgavenbegroting voor 2018 werd op 22 december 2017 goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van de Kamer van.
 2. Via deze website presenteren we u de begroting voor 2017. Met deze presentatievorm maken we de begroting eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente.
 3. Onder de titel A New Foundation for American Greatness presenteerde president Donald Trump bij monde van White House begrotingsdirecteur Mick Mulvaney op.
 4. g 2017-2020 . vst begroting 2017 en meerjarenra

gegaan. Bij de vaststelling van de kadernota 2017 is besloten dat dit probleem in de begroting van 2017 opgelost moet zijn www.medewerkers.universiteitleiden.n

DG Begroting en Beleidsevaluatie - bosa

Begroting 2017 pagina 5 van 42 De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is een gemeenschappelijke regeling van de volgende gemeenten: Aalburg gebied van de. De topministers van de federale regering zijn het dinsdagnacht eens geraakt over de begroting en over een reeks nieuwe structurele hervormingen over fiscal..

Begroting 2017 - Begroting - 2017 - Rijksbegroting

 1. Begroting 2017 Context De ombouw van het openbaar vervoer is ingezet in 2014 als uitvloeisel van het in maart van dat jaar vastgesteld
 2. Begroting van gemeente Utrecht voor 2016 tot en met 201
 3. Welkom op de site waar we u de Programmabegroting 2017-2020 presenteren. Klik hierboven op om te navigeren of kies hieronder het gewenste hoofdstuk uit de.
 4. Begroting 2017 van Gemeente Zwolle We hebben een goede start gemaakt met het vormgeven en uitvoeren van de decentralisaties
 5. gen voor de periode 2018 tot en met 2020 van de gemeente Montferland

Federale begroting Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA

Begroting 2017 van Gemeente Gemeente Tilburg Doel: Toename gebruik inkomensondersteunende maatregelen/participatieregelingen en Meedoenregelin Op 28 oktober 2016 werden de krachtlijnen van de federale begroting voor 2017 bekend gemaakt in een algemene beleidsnota van de minister van Financiën en fiscale. Speel mee met het leukste GP-managerspel van Nederland en win mooie prijzen In dit figuur geeft de grootte van het partje de hoeveelheid geld het binnen de totale begroting weer. Door op een partje te klikken,.

De Vlaamse begroting in cijfers Vlaanderen

De gemeente Alkmaar presenteert voor 2017 een sluitende begroting. De begroting 2017 laat zien dat het positief beeld van de Voorjaarsnota 2017-202.. 4 Begroting 2017 - 20160420 2.2 Vervanging materiaal Voor vervangingsinvesteringen in reddingsmateriaal geldt een ander subsidieregime. Op grond van een meerjaren. Begroting 2017 3 Voorwoord De voorliggende Begroting 2017 is de derde begroting die ons college aan uw raad aanbiedt .Het is daarmee ook het derde product dat in. De begroting 2017 ligt zwaar op de maag. of met reizigers die worden gegijzeld in Zaventem, moet misschien eens boos worden op de federale overheid,.

Fij 2017 Federale Begroting: Aanvraag, Wijziging, Enacted 201

Begroting 2018 - Vlaams Parlemen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor : de concept begroting 2017 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen uitkomsten hiervan maken deel uit van deze begroting. Vanaf de begroting 2017 zijn er ook nieuwe voorschriften met betrekking tot de (berekening van de) rente. De Belgische Federale Begroting geeft een overzicht van alle geschatte ontvangsten en uitgaven voor de Federale Overheid in een welbepaald jaar

Algemene Toelichting bij de begrotingscontrole 2017 Federale

Begroting 2017 van Gemeente Zwolle In de Perspectiefnota 2017-2020 is een overzicht gepresenteerd met de eerder afgesproken bezuinigingen Flexibilisering Vanaf de Voorjaarsnota 2016 is onderzoek gedaan naar de flexibilisering van de begroting. Uitkomst is dat het zonder meer mogelijk is meer dan € 15.

Europa geeft Belgische begroting een onvoldoende VRT NW

B. Financiële begroting 2017.. 16 B.1. Overzicht van baten en lasten en de toelichting. In de begroting 2017 was bij het meerjarenperspectief al rekening gehouden met een correctie van 2%. De extra verhoging komt hiermee op 1,25% Zuidelijke Rekenkamer - Begroting 2017 Pagina 4 van 11 1 Over de Zuidelijke Rekenkamer De Zuidelijke Rekenkamer doet onderzoek bij de provincies Limburg en Noord geïmplementeerd wordt en de begroting 2017 voort zal bouwen op eerdere begrotingen en gemaakte afspraken

populair: